Är du i behov av ett nytt värmesystem?

Begär offert

Enkelt

Med modern teknik skapar ETA enkla och användarvänliga produkter. ETA är Europas ledande tillverkare av biobränslepannor och genomför stora satsningar på produktutveckling. 

Ved-, pellets- och flispannorna är helautomatiska och sköter sotning såväl som uraskning på egen hand. Fjärrstyrningen gör det möjligt att ändra temperatur och justera inställningar oavsett vart du befinner dig i världen, via touchdisplayen på din panna, via din smartphone eller din surfplatta. 

Driftsäkert

Biobränslepannan är 100 % säker mot bakbrand. ETA har utvecklat en lufttät cellsluss som i kombination med det patenterade driftsättet förhindrar att det uppstår en öppen förbindelse mellan brännkammaren och bränsleförrådet, till skillnad mot traditionella bakbrandsspjäll. Inga varma gaser kan tränga in i transportskruven och på så vis kan inte flisen i förrådet antändas. 

Ekonomiskt

Effektivisera din energiförbrukning och spara upp till 80 % av dina energikostnader. Den grekiska bokstaven “η”, som uttalas “eta” betyder effektivitet. Ved-, pellets- och flispannorna har en hög verkningsgrad och en låg energiföbrukning. ETA anväder sig av högkvalitativa cylindriska kuggväxlar med en effektgrad på över 95 %. Detta tillsammans med den koniska transportskruven minskar strömförbrukningen upp till 30% jämfört med konkurrenterna. 

Miljövänligt

Minska dina energikostnader samtidigt som du bidrar till en hållbar utveckling. När trä förbränns frigörs små mängder koldioxid och vattenånga som tillsammans med solens energi får nya träd att växa upp. Förbränning av förnyelsebara energikällor som flis, pellets och ved integreras i naturens kretslopp som en klimatneutral uppvärmning och pannorna har uppmärksammats av bland annat Energimyndigheten för lägst utsläpp av kolmonoxid (CO) och stoft. 

 Biobränsle är oftast närproducerat och främställs, till stor del, från avverkningsrester från skogen. Genom att optimera resurser vi redan förfogar över kan vi skapa prisvärda bränslen som flis, pellets och ved. Bränslen som i kombination med pannans höga verkningsgrad reducerar energikostnaderna upp till 80 %. 

Inom olika miljöklassningsystem och certifieringar för företag och fastigheter finns krav på att minska utsläppen av koldioxid, effektivisera energianvändningen och att välja förnyelsebara källor. 

Flispanna ETA Hack

Grov industriflis eldas med högsta säkerhet och verkningsgrad i en ETA Flispanna. Med en helautomatisk drift sköter flispannan sotning av konvektionsdel, transport av bränsle, tändning och släckning av eld samt reglering av temperatur. Flispannan kan levereras i olika storlekar, mellan 20 kW till 500 kW, beroende på ditt energibehov.

ETA har utvecklat en lufttät cellsluss som i kombination med det patenterade driftsättet förhindrar att det uppstår en öppen förbindelse mellan brännkammaren och bränsleförrådet, till skillnad mot traditionella bakbrandsspjäll. Inga varma gaser kan tränga in i transportskruven och på så vis kan inte flisen i förrådet antändas.

Cellslussen förbränner flis upp till en storlek av G50 problemfritt. Långa träbitar kapas med en utbytbar kniv i härdat stål. Stokermotorn driver skruven och cellslussen samtidigt, härigenom uppnås högsta säkerhet och mycket låg strömförbrukning.

Flispannor med tryckande fläktar, brandklaff eller bränsletransport rakt in i eldstaden löper hög risk att brinna bak och skapa stora skador på omgivningen. Med den lufttäta cellslussen behövs ingen tryckande rökgasfläkt i pannan, ETA använder sig endast av en sugande rökgasfläkt och den luft som sugs in i brännkammaren regleras automatiskt av primär- och sekundärluftspjällen. Förbränningen sker med undertryck för att inte gas- eller dammexplosioner ska uppstå i brännkammaren.

Kvalitet och komfort genomsyrar alla produkter från ETA. Den helautomatiska driften sköter transport av bränsle, sotning och uraskning, tändning och släckning av eld samt reglering av temperatur. 

Automatisk bränsletransport 

Vid bränsleinmatning kan en fjäderomrörare användas. Fjäderarmarna roterar runt i bränsleförrådet och ”skrapar” ner bränslet i en skruv som transporterar flisen till brännkammaren. 

Automatisk tändning 

Efter korta förbränningsuppehåll är den keramiska brännkammaren fortfarande så varm att det nya bränslet som transporteras in automatiskt antänds av den kvarvarande hettan. Efter längre eldningsuppehåll startar tändelementet för automatisk tändning av det nya bränslet. 

Automatisk uraskning och sotning 

Det är bara med en ren konvektionsdel som förbränningen kan uppnå högsta effekt. Därför sker uraskning och sotning av konvektionsdelen helt automatiskt. Flisen transporteras ut på tipprostret och efter avslutad förbränning tippas rostret över 90° och konvektionsdelen rengörs på aska. Två transportskruvar som drivs av en gemensam motor transporterar askan från kanalen under tipprostret och konvektionsdelen till en asklåda som är placerad på framsidan av flispannan för att enkelt kunna tömmas. 

Sotningen av konvektionsdelen sker med så kallade rörliga virbulatorer. 

Automatisk styrningskontroll och felsökning 

Samtliga funktioner och processer i flispannan kontrolleras genom att mätningar och rapporteringar skickas till kontrollsystemet. Vid ett eventuellt driftstopp startas automatiskt en felsökning och en rutin med åtgärder. Motorernas strömövervakning upptäcker genast om transportskruvarna går trögt. Då slår transportsystemet automatiskt över och backar transportskruven. Detta upprepas upp till tre gånger om det krävs. Genom att samtidigt frikoppla fjäderomröraren står hela motorkraften till förfogande och fastklämda träbitar eller till och med stenar lossnar. Om problemet skulle kvarstå stängs flispannan av och ett larm/SMS skickas till användaren med information om vad som är fel och instruktioner för hur problemet åtgärdas. 

Optimering av förbränning

Vid förbränning mäter lambdasonden restsyrevärdet i rökgaserna och signaler sänds till styrsystemet. Styrsystemet justerar primär- och sekundärluft via två ställdon och rökgasfläktens varvtal. Transportsystemet reglerar därefter mängden bränsle som transporteras till brännkammaren för optimal förbränning oavsett träslag och effekt.

Värmesystem
Flispannan ETA Hack är kompatibel med alla vattenburna värmesystem, både i en modern och äldre tappning. Radiatorer, golvvärme, luftvärmesystem och solfångare kan integreras i styrsystemet.

Styrsystemets standardreglering
Ackumulatortankar (tre stycken)
Laddning av ackumulatortankar sker när ett värmebehov finns, det gör anläggningen mer effektiv och antalet uppstarter minskar.

Solfångare
Styrsystemet skapar ett samarbete mellan solanläggningen och flispannan. Under en solig dag alstrar solfångaren energi som förvaras i ackumulatortanken, då står flispannan i standby-läge fram tills att solfångaren slutar leverera värme, då startas flispannan automatiskt för att uppfylla värmesystemets värmebehov.

Värmekretsar
Huset, verkstaden eller industrilokalens värmesystem regleras via en utegivare som anpassar inomhustemperaturen beroende på utomhustemperaturen. Veckoprogram och tidsprogram kan ställas in efter behov och det går även att skapa en nattsänkning som reducerar temperaturen automatiskt under nattetid. Justering av inställningar kan ske via touch-displayen på flispannan alternativt via den internetbaserade fjärrstyrningen i en smartphone, surfplatta eller dator.

Ändra inställningar, granska hur varm ackumulatortanken är eller vilken temperatur värmesystemet begär oavsett vart du befinner dig.

Biobränsle är oftast närproducerat och främställs, till stor del, från avverkningsrester från skogen. Genom att optimera resurser vi redan förfogar över kan vi skapa prisvärt bränsle som flis. Ett bränsle som i kombination med pannans höga verkningsgrad reducerar energikostnaderna upp till 80 %.

Prisjämförelse

Nedan finns en jämförelse för bränslekostnaden mellan uppvärmning med en oljepanna och en ETA Flispanna. Värmeförsörjningen avser tre byggnader, 700 kvadratmeter totalt. Under ett år krävs 10 kubik olja eller 120 kubik flis.

Samma mängd energi förbrukas men skillnaden i kronor blir 93 500 kr inkl. moms per år.

Kostnaden för flis och olja kan variera. I prisjämförelsen används skogsflis med en fukthalt på 25 % i flisen. Observera att detta är ett exempel (beräkningen gjordes 2015-06-01).

Pelletspanna ETA PU/PC

Tester som gjorts av Energimyndigheten visar att ETA Pelletspanna har högst verkningsgrad vid både full- och deleffekt i jämförelse med 10 andra pelletspannor. 

Det framgår också att pelletspannan från ETA har lägst utsläpp av kolmonoxid (CO) och stoft. 

Pelletspannan finns i två varianter, ETA PU och ETA PC. ETA PU är den mindre varianten och finns i effektstorlek 7, 11 och 15 kW. Medan ETA PC är något större och kan levereras med effektstorlek från 20 kW till 105 kW. 

Pelletspannan är komplett utrustad med all armatur som behövs för en säker drift. Alla biobränslepannor från ETA har en helautomatisk drift vilket innebär att bland annat tändning och släckning samt sotning och uraskning sker automatiskt. 

Pelletspannan kan placeras nästan vart som helst i en fastighet med kontrollerad bostadsventilation, det är möjligt på grund av att tilluftsanslutningen använder utomhusluft till förbränning istället för luften i rummet.  Pelletsförrådet behöver inte stå i omedelbar anslutning till pelletspannan utan förrådet kan placeras i källaren, på vinden eller som en tillbyggnad. Det är också möjligt att förvara pellets i en nergrävd tank eller säcksilo. Pellets transporteras sedan automatiskt genom två flexibla slangar till pannans inbyggda silo, pellets fylls på en till tre gånger dagligen beroende på värmebehovet. 
ETA Pelletspanna fick den österrikiska delstatens Oberösterreichs innovationspris EnergiGeni 2008. Priset delades ut av Jord- och skogsbruksdepartementet i Österrike. Året därpå fick ETA, som första företag som tillverkar biobränslepannor, världens äldsta miljöskyddsutmärkelse för varor och tjänster, ”den blå ängeln”.  I ett omfattande test som genomfördes av Energimyndigheten i Sverige år 2014 visade det sig att ETA Pelletspanna har bäst verkningsgrad vid både full- och deleffekt i jämförelse med 10 andra pelletspannor. I testet framgick även att pelletspannan från ETA har lägst utsläpp av kolmonoxid (CO) och stoft. Läs mer på Energimyndighetens hemsida.  

Pellets är ett lönsamt bränsle på grund av dess låga fukthalt och höga energiinnehåll. Nedan ser du en prisjämförelse mellan uppvärmning med olja och uppvärmning med pellets. Värmeförsörjningen avser tre byggnader, 1400 kvadratmeter totalt. Under ett år krävs 20 kubik olja eller 40 ton pellets. 

Vedpanna ETA SH

Modern teknik förenklar uppvärmning och underhåll. Konvektionsdelen rengörs med tre drag i rengöringsspaken och veden tänds automatiskt i pannans vedutrymme.

En röd diod lyser på rumsenheten när veden i pannan har brunnit upp. Vid påfyllning av ved startas en sugande rökgasfläkt för att rök eller sot inte ska släppas ut i pannrummet. I toppen av dörröppningen finns en evakueringsöppning som röken sugs in i och vidare ut genom skorstenen. 

Veden antänds automatiskt av vedpannan. Efter varje avslutad eldning behåller vedpannan glödande kol i botten av vedutrymmet för att tända nästa påfyllning av ved, om kolen hinner slockna blåser vedpannan varmluft för att tända det nya bränslet. 

Rengöringen av vedpannan är enkel. Med tre drag i rengöringsspaken faller askan ner i askkanalen och konvektionsdelen är rengjord. 

Via en 5,7“ Touchscreen, dator, smartphone eller surfplatta kan önskad rumstemperatur ställas in. Displayen är enkel att navigera i och den ger dig en överblick av hela värmesystemet. 

I vedutrymmets botten sker förbränning av veden. För att kontrollera och optimera förbränningen måste lufttillförseln hållas låg och mängden primär- och sekundärluft regleras med lambdastyrning. Tekniken som ETA använder sig av tillåter ett stort vedutrymme med långa brinntider. Förbränningsgaserna sugs ut från vedutrymmet och in i den heta förbränningskammaren. Mellan vedutrymmet och förbränningskammaren sitter ett roster där sekundärluften värms upp innan den tillför syre till förbränningen.  Temperaturtålig eldfast keramik

För maximal förbränning av trä krävs höga temperaturer, med temperaturtålig eldfast keramik upprätthålls höga temperaturer omkring 900 och 1100° C i brännkammaren. Till och med det sista och envisaste kolet, tjäran, får tid att förbrännas.   

Sänk dina energikostnader upp till 80 % med vedpannans höga verkningsgrad och prisvärda bränsle. Nedan finns en jämförelse för bränslekostnaden mellan uppvärmning med en oljepanna och en ETA Vedpanna. Värmeförsörjningen avser tre byggnader, 700 kvadratmeter totalt. Under ett år krävs 10 kubik olja eller 100 kubik ved.  I prisjämförelsen används köpt kluven björkved, men kostnaden för ved kan variera beroende på bland annat leverantör, träslag och storlek. Observera att detta är ett exempel (beräkningen gjordes 2015-07-01)

Nyckeln i handen-lösning

Med ett ”allt i ett-koncept” erbjuder vi kompletta värmesystem och nyckelfärdiga panncentraler. Panncentralen finns i två storlekar, 3 m x 7, 20 m eller 4 m x 8 m. Den mindre centralen är anpassad för en panna med effektstorlek 20 kW eller 130 kW. Medan den större centralen rymmer en panna med 130 kW eller 240 kW. Panncentralen rymmer ett pannrum med en flis- eller pelletspanna och ett förråd till förvaring av bränsle. Panncentralen tillverkas utifrån kundens val av storlek, färg och värmebehov.

Plug and play

Vi kan även leverera fullt utrustade containers för temporärt eller stadigvarande bruk. Containern rymmer en flis- eller pelletspanna med effektstorlek 70 kW, 90 kW eller 130 kW. 

I panncentralen såväl som i containern ingår alltid följande: 

Uthyrning

Vi vet hur viktigt det är att värmen fungerar. Vid brand eller ett oväntat driftstopp i din befintliga värmekälla kan vi hyra ut startklara containers för att produktionen i företaget ska fortlöpa. Vi hyr även ut containers till byggentreprenader för tillfällig värme fram till avslutat byggprojekt. Även industrier som stänger av all värme och produktion emellanåt för reparation och underhåll kan hyra en eller flera containers för tillfällig värme. Vid uthyrning kan vi på kundens begäran även ansvara för påfyllning av bränsle (endast pellets, ej flis) för att underlätta driften. 

Tillval

Utöver standardutrustningen kan vi tillhandahålla GSM-larm till centralen men även sjukvårdsskåp, byggslang, värmeslang och luftvärmare. 

Unik cellsluss

ETA’s patenterade cellsluss ger den högsta säkerheten mot bakbrand. Till skillnad från vanliga bakbrandsspjäll uppstår aldrig en öppen förbindelse mellan brännkammaren och bränsleförrådet. Ingen het gas kan alltså tryckas ut från brännkammaren och in i transportsystemet vilket innebär att en bakbrand är utesluten.

Så fungerar cellslussens stopp

Matarskruven transporterar materialet från bränsleförrådet till fallschaktets övre del. Bränslet faller ner när cellslussen är öppen uppåt. Genom att den inte roterar under påfyllningen och bara fylls på till en 1/4 klipps inte flisen av även om du använder dig av industriflis (G50). Inget material blir heller liggandes på tätningsytorna och därför garanteras lång livslängd på kniv, drivning och tätningsytor.

Materialtransport

Cellslussen hanterar flis upp till och med storlek G50 utan problem. Långa träbitar sönderdelas enkelt med ett härdat knivblad som sitter i slussen. Strömbehovet är minimalt och cellslussen drivs av samma motor som stokerskruven.

Cellslussens stopp ger lång livslängd

Materialpåfyllning från förrådet sker alltid när cellslussens öppning är uppåt (Ø 180 mm och djup på 22cm). Bränsletransporten är på så sätt beröringsfri och det ger en tyst, energisnål och säker transport av bränslet. Knivbladet på cellslussen används för att klippa sönder längre kvistar eller flisbitar. Varken under påfyllning eller tömning ner i stokern kommer normal flis i kontakt med tätningsytorna på slussen.

Få en offert idag

Lät allt det här intressant? Tveka inte, ta kontakt med oss! Vi berättar om våra pannor och vi hittar tillsammans en lösning som passar just dig.

  FÖRNAMN *
  EFTERNAMN *
  E-POST *
  TEL

  ÄMNE

  HUR KAN VI HJÄLPA?